Ubytovací řád:

na přechodné ubytování, na dohodnutou dobu v Apartmánech pod Suchým Vrchem, Orličky č.p. 106.

1.) Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt v penzionu.

2.) Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory penzionu a využívat služeb souvisejících s ubytováním.

3.) Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

4.) Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny.

5.) Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 15.00hodiny a nejpozději do 18.00hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.

6.) Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní pokoj nejpozději do desáté hodiny daného dne. Jestli tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

7.) Poslední den pobytu host opustí pokoj nejpozději do 10:00hodiny, aby ubytovatel mohl včas připravit ubytovací prostory pro nové hosty.

8.) Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.

9.) V době od 22.00 do 7.00hodin host udržuje noční klid.

10.) Požádá- li host o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

11.) Host může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele v době od 8.00 do 22.00hodin.

12.) Host nesmí bez souhlasu majitele mít v penzionu žádné zvíře.

13.) V penzionu mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.

14.) Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

15.) Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.

16.) Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, potom uzamkne a klíč předá ubytovateli.

17.) Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu bez dozoru dospělých.

18.) Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.

19.) Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1500,-Kč.

20.) Ubytovatel odpovídá za škody, které způsobí hostům na jejich věcech.

21.) Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Újmu ubytovateli musí uhradit pouze v případě, když ji nemohl ubytovatel zabránit.

22.) Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v penzionu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.

23.) Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Při rezervaci ubytování může ubytovatel požadovat zaplacení zálohy. Tato záloha nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí ubytovateli škodu.

24.) Kouření v celém objektu je zakázáno.

25.) V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy penzionu z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště penzionu jsou majitelé aut, ubytovaní v penzionu, povinni respektovat pokyny správce k přeparkování na obecní parkoviště.

26.) Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá ubytovatel, tj. majitel nebo správce penzionu.

Účinnost od 1. dubna 2008